Pracovné zdravotné prehliadky

Pracovné zdravotné prehliadky

Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci ( vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne) vykonávame na žiadosť zamestnávateľa alebo fyzickej osoby ( SZČO) na zabezpečenie zákonných povinností pri ochrane a starostlivosti o zdravie pri práci.

Odporúčaná literatúra a zákonné normy:

  • Zákon NR SR č 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a v znení neskorších predpisov príloha 3c,
  • Zákon č 204/2014 Z.z, zákon č 124/2006 Z.z., zákon č 132/2010 Z.z.,
  • Vestník MZSR z 29.1.2014 ročník 62 s platnosťou od 1.2.2014,
  • Webová stránka Úradu verejného zdravotníctva- www.uvzsr.sk,
    • časť: Preventívne pracovné lekárstvo, Pracovná zdravotná služba

Náklady, ktoré vznikli pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba- podnikateľ ( SZČO)